חיפוש באתר

טפסים

כתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תש"פ (ילדים ונוער) -

הנחיות למילוי הטופס:

 

 

דף פרטים אישיים:
פרטי התלמיד/ה
פרטי ההורים
לבני/בתי יש בעיות רפואיות
הריני מאשר/לא מאשר )נא הקף/י במעגל(קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל ע"ש גורדון וברקוביץ' בע"מ בדואר האלקטרוני המצוין לעיל
הריני מאשר/לא מאשר קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל ע"ש גורדון וברקוביץ' בע"מ לטלפון הנייד )sms/whatsapp.)
הריני להצהיר בזאת
הנני מאשר/ת בזאת ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלי ו/או של ילדיי שפרטיהם מפורטים להלן, אשר צולמו במהלך פעילות רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל לצורכי שיווק הפעילות ופרסומו בכל צורה ו/או באופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר.
הנני מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש באמור, על פי כל דין.  הנני מאשר/ת כי חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו וקיבלתי הסבר מתאים מנציג הרשת.
* במקרה של אפוטרופוס – חתימה רק בקבלת מסמך מבית המשפט המעיד על מינויו כאפוטרופוס.

התקנון

רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל 2020-2019

כתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תש"פ (ילדים ונוער)

 


נספח א' – מועדי חופשות 
במועדים הבאים לא יתקיימו שיעורים ברשת המרכזים הקהילתיים בשנה"ל תש"פ: 
חג/מועד תאריכים 
29/09/19-01/10/19 השנה ראש 
08-09/10/19 כיפור יום 
13-21/10/19 סוכות 
08-15/04/20 פסח 
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 20/04/20 הפעילות תופסק בשעה 00:19 
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 20/04/27 הפעילות תופסק בשעה 00:19 
28-29/04/20 העצמאות יום 
29/05/20 שבועות 
01-31/08/20 הקיץ חופשת 
 תקופת הלימודים ברשת תחל ביום 1 בספטמבר 2019 ותסתיים ביום 31 ביולי 
.2020 
 הרשת מתחייבת למתן 40 שיעורים בשנה במקרה של 11 חודשי פעילות ו-36 שיעורים 
בשנה במקרה של 10 חודשי פעילות. 
 במידת הצורך יוחזרו שיעורים במהלך חוה"מ סוכות ו/או חוה"מ פסח ובתיאום מראש עם 
המדריך.


רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל 2020-2019 
כתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תש"פ (ילדים ונוער)

נספח ב' – טופס הסכמה לשימוש במדיה – ילדים 
 במהלך שנת הפעילות, רשת המרכזים הקהילתיים מצלמת ומקליטה את התלמידים 
בפעילויות השונות לשימוש כחומרים פרסומיים בעיתונות, רדיו, רשתות חברתיות, ערוץ 
youtube ועוד. 
 עפ"י חוק עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכלול את בנכם/בתכם בפרסומים 
אשר יעלו במדיות השונות. בהתאם להוראות של משרד החינוך לא יכללו בפרסום 
כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת 
אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות. 
 אם תשנו את דעתם ותרצו לחזור בכם תוכלו לעשות זאת בכתב אל מזכירות הרשת ואנו 
נמלא את בקשתכם. 

רשת המרכזים הקהילתיים בנוף הגליל 2020-2019
כתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תש"פ (ילדים ונוער)
2
2 .במעמד הרישום יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס. טופס זה מהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר
ועניין ואישור לביטוח המשתתף/ת.
3 .במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופת החוג/קורס/סדנא/מנוי. את התשלום
ניתן לבצע באמצעים הבאים:
א. תשלום מזומן )ישולם הסכום השנתי במלואו בתשלום אחד במעמד הרישום(
ב. הוראת קבע לבנק )נספח ג'(
ג. צ'קים בפריסה ל-11 חודשים
ד. אשראי בפריסה ל-11 חודשים
4 .שיעור ניסיון אחד לא יחוייב בתשלום.
5 .המשתתף יחוייב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית.
6 .מכלול פעילויות רשת המרכזים הקהילתיים הן בין החודשים ספטמבר 2019 – יולי 2020 כולל, אלא
אם כן נמסר אחרת במעמד הרישום )במקרה כזה פריסת התשלומים תהיה בהתאם למספר חודשי
הפעילות(.
7 .רשת המרכזים הקהילתיים רשאית להפסיק פעילות המשתתף בחוג במקרה של אי פרעון אחד
התשלומים החודשיים מתוך שכר הלימוד השנתי.
8 .רשת המרכזים הקהילתיים מתחייבת למתן 40 שיעורים בשנה במקרה של 11 חודשי פעילות ו-36
שיעורים בשנה במקרה של 10 חודשי פעילות ולכן לא יינתן זיכוי/החזר כספי על חוג/פעילות בימי
חג/מועד/ימי שבתון ועוד...)נספח א'(.
9 .מחיר החוגים/הפעילויות המפורסם לתושבי העיר כולל סבסוד של עיריית נוף הגליל.
10 .ניתן לבטל את השתתפות התלמיד/ה בחוג ולהפסיק לשלם את החלק היחסי של יתרת התמורה
השנתית אך ורק באמצעות פניה בכתב למזכירות הרשת. הודעה שתימסר עד ליום 15 בחודש – יופסק
תשלום החלק היחסי של התמורה ב-1 לחודש העוקב. הודעה שתימסר לאחר היום ה-15 בחודש יופסק
תשלום החלק היחסי של התמורה ב-1 לחודש שלאחר החודש העוקב. בכל מקרה לא ניתן למסור
הודעת ביטול החוג לאחר היום ה-15 בחודש מרץ 2020 ,ומתן הודעת ביטול לאחר מועד זה תחייב תשלום
של מלוא התמורה עד לתום תקופת ההתקשרות.
11 .במקרה של ביטול ההשתתפות עד ליום ה-15 לחודש מרץ 2020 הרשת תגבה דמי ביטול בגובה 50.₪
12 .משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות, בהתייחס לנכתב בסעיף 11 ,יקבל החזרים בתנאים
הבאים:
א. הגיש בקשה בכתב למזכירות המציינת את סיבת העזיבה.
ב. במקרה של סיבה רפואית – הודיע לרשת בכתב על מחלתו עד שבוע מיום תחילת המחלה והציג
אישור רפואי מיד עם סיום המחלה )בתנאי שהמחלה נמשכה חודש ומעלה(.
ג. הנהלת הרשת שומרת לעצמה הזכות לבדוק כל מקרה לגופו.
13 .היעדרות מדריך מחייבת החזר שיעור או מילוי מקום.
14 .השתתפות במופעים במהלך שנת הפעילות הינה חובה. במידה והמשתתף יידרש להופיע מחוץ לעיר,
השתתפותו תיתכן רק בעזרת אישור בכתב חתום על-ידי ההורים.
15 .כל משתתף ששילם עבור הפעילות בפועל מבוטח בפעילויות הרשת עפ"י הביטוחים והפוליסות אשר
ברשות הרשת.
16 .משתתף אשר יגרום נזק לרכוש הרשת יחוייב בתשלום פיצוי עבור הנזק.
17 .פתיחת וסגירת חוג תלויה בכמות הנרשמים.
18 .אנו מצהירים בזאת כי קראנו הסכם זה על כל נספחיו ואנו מבינים את האמור בו הבנה מלאה.
19 .משתתף שעברית אינה שפת האם שלו, מוזמן להיעזר בנציג הרשת על מנת להבין את המסמך עליו הוא
חותם.
ו


צרו קשר:
  • רשת המרכזים הקהילתיים נוף הגליל - מתנס נצרת עילית
  • מעלה יצחק 4
  • נוף הגליל
  • 04-6467468
  • פקס: 04-6014736
מתנסנט חוגים